Skip to Content

Användarvillkor

Användarvillkor

Villkor

Dessa villkor (”Villkor”, ”Avtal”) är ett avtal mellan Alviral d.o.o (”Alviral d.o.o.”, ”oss”, ”vi” eller ”vår”) och dig (”Användare”, ”du” eller ”din”). I detta avtal anges de allmänna användarvillkoren för din användning av webbplatsen https://hennesvag.se/ och dess produkter eller tjänster (kollektivt, “Webbplats” eller “Tjänster”).

 

Konton och medlemskap

Du måste vara minst 13 år för att kunna använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats och genom att godkänna detta avtal garanterar och visar du att du är minst 13 år. 

Om du skapar ett konto på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som uppstår under kontot och andra åtgärder som vidtagits i samband med det. Om du lämnar falsk kontaktinformation av något slag kan det leda till att ditt konto avslutas. 

Du måste omgående meddela oss om obehöriga användningar av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Vi ansvarar inte för några handlingar eller utelämnande av dig, inklusive eventuella skador av något slag som uppkommit till följd av sådana handlingar eller utlämningar. Vi kan upphäva, inaktivera eller ta bort ditt konto (eller någon av dess delar) om vi avgör att du har brutit mot någon bestämmelse i detta avtal eller att ditt beteende eller innehåll skulle kunna skada vårt rykte och välvilja. 

Om vi ​​tar bort ditt konto av ovanstående skäl kan du inte registrera om dig för våra tjänster. Vi kan blockera din e-postadress och ip-adress för att förhindra att du registrerar dig igen.

Användarinnehåll

Vi äger inga data, information eller material (”Innehåll”) som du anger på webbplatsen när du använder tjänsten. 

Du ansvarar själv för riktigheten, kvaliteten, integriteten, lagenligheten, tillförlitligheten, lämpligheten och äganderätten till immateriella rättigheter eller rätten till användning av allt angivet innehåll. Vi kan övervaka innehåll på webbplatsen som du har angett eller skapat med hjälp av våra tjänster.

Om du inte ger oss ditt uttryckliga tillstånd ger inte ditt användande av webbplatsen oss tillåtelse att använda, reproducera, anpassa, ändra, publicera eller distribuera innehåll som du har skapat eller som llagras i ditt användarkonto för kommersiell marknadsföring eller liknande. Men du beviljar oss tillstånd att komma åt, kopiera, distribuera, lagra, sända, omformatera, visa och utföra innehållet i ditt användarkonto uteslutande enligt vad som krävs för att tillhandahålla tjänsterna till dig. 

Utan att begränsa några av dessa förklaringar eller garantier har vi rätten, men inte skyldigheten att, enligt eget gottfinnande, vägra eller ta bort innehåll som enligt vår uppfattning bryter mot någon av våra policyer eller är skadligt eller stötande på något sätt.

Vuxet innehåll

Tänk på att webbplatsen kan innehålla vuxet eller barnförbjudet innehåll. En varning kommer att visas för användaren innan vuxet innehåll visas. Om det finns barnförbjudet eller vuxet innehåll får personer som är yngre än 18 år inte ha tillgång till sådant innehåll enligt lagen i någon behörig jurisdiktion.

Om vi får reda på att någon under 18 år försöker göra en transaktion via tjänsterna kommer vi att begära verifierat föräldrasamtycke. Vissa delar av webbplatsen är kanske inte tillgängliga för barn under 18 år under några omständigheter.

Säkerhetskopior

Vi utför regelbundna säkerhetskopior av webbplatsen och innehållet och kommer att göra vårt bästa för att säkerställa fullständighet och noggrannhet i dessa säkerhetskopior. I händelse av hårdvarufel eller dataförlust återställer vi automatiskt säkerhetskopieringar för att minimera inverkan och driftstopp.

Länkar till andra webbplatser

Även om denna webbplats kan vara länkad till andra webbplatser antyder vi varken direkt eller indirekt godkännande, association, sponsring, godkännande eller anslutning till någon länkad webbplats, om inte specifikt angett här. 

Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudanden av några företag eller individer eller innehållet på deras webbplatser. Vi tar inget ansvar för handlingar, produkter, tjänster och innehåll hos tredje parter. 

Du bör noga granska de juridiska uppgifterna och andra användarvillkor för en webbplats som du har tillgång till via en länk från denna webbplats. Din länkning till andra webbplatser utanför webbplatsen sker på egen risk.

Annonser

När du använder webbplatsen kan du komma i kontakt med eller delta i kampanjer av annonsörer eller sponsorer som visar sina varor eller tjänster via webbplatsen. 

En sådan aktivitet och eventuella villkor, garantier eller föreställningar som är förknippade med sådan verksamhet är enbart mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Vi tar inget ansvar, skyldighet eller plikt för sådan korrespondens, inköp eller marknadsföring mellan dig och någon sådan tredje part.

Förbjudna användningsområden

Förutom andra villkor som anges i avtalet får du inte använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) i olagliga syften, (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, (d) att åsidosätta eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andra människors immateriella rättigheter (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, anklaga, förtala, avskräcka, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp (f) lämna in falsk eller vilseledande information (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet (h) att samla in eller spåra andra personers personuppgifter (i) till spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, eller scrape; (j) i oanständiga eller omoraliska syften eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

Immateriella rättigheter

Detta avtal överförs inte från Alviral d.o.o. till dig, några immateriella rättigheter av Alviral d.o.o. eller tredje part, och alla rättigheter, titlar och intressen för och till sådan egendom kommer att tillhöra (mellan parterna) enbart Alviral d.o.o. 

Alla varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med vår webbplats eller våra tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Alviral d.o.o. eller licensgivare av Alviral d.o.o. 

Övriga varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med vår webbplats eller tjänster kan vara varumärken som tillhör tredje parter. Din användning av vår webbplats och tjänster ger dig ingen rättighet eller licens att reproducera eller på annat sätt använda någon Alviral d.o.o. eller tredje parts varumärken.

Friskrivning från garantier

Du samtycker till att din användning av vår webbplats och tjänster är på egen risk. Du samtycker till att sådana tjänster tillhandahålls “som den är” och “som tillgänglig”. 

Vi avskriver uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig det är uttryckligt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse. Vi garanterar inte att tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, eller att tjänsten kommer att vara oavbruten, i tid, säker eller felfri. Vi ger inte heller några garantier om de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten eller om noggrannheten eller tillförlitligheten av all information som erhållits via tjänsten eller att fel i tjänsten kommer att korrigeras. 

Du förstår och godkänner att material och/eller data som hämtats eller på annat sätt erhölls genom användningen av tjänsten görs efter eget gottfinnande och risker och att du ensam är ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådant material och/eller data. 

Vi ger ingen garanti avseende varor eller tjänster som köpts eller erhållits via tjänsten eller transaktioner som ingåtts via tjänsten. Inget råd eller information, oavsett muntlig eller skriftlig, erhållen av dig från oss eller via tjänsten ska skapa någon garanti som inte uttryckligen gjorts häri.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag kommer Alviral d.o.o., dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, leverantörer och licensgivare under inga omständigheter att vara ansvariga för någon person för (a): någon indirekt, oavsiktlig, särskild, straffande täckning eller följdskador (inklusive, utan begränsning, skador på förlorad vinst, intäkter, försäljning, välvilja, användning eller innehåll, påverkan på affärer, affärsavbrott, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjligheter) orsakade emellertid under någon teori om ansvar, inklusive, utan begränsning, kontrakt, skadestånd, garanti, brott mot lagstadgad skyldighet, försummelse eller annat, även om Alviral d.o.o. har rådgivits om möjligheten för sådana skador eller kunde ha förutsett sådana skador. 

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag är Alvirals d.o.o. samlade ansvar och dess dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer och licensgivare, som är relaterade till tjänsterna, kommer att begränsas till ett belopp som är större än en dollar eller några belopp som faktiskt betalats kontant av dig till Alviral d.o.o. för föregående månad före den första händelsen eller förekomsten som orsakar sådant ansvar. 

Begränsningarna och uteslutningarna gäller även om det här komplementet inte kompenserar dig fullt ut för förluster eller misslyckas med dess huvudsakliga syfte.

Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta och hålla Alviral d.o.o. och dess dotterbolag, styrelseledamöter, anställda och agenter oskadda från och mot eventuella skulder, förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatavgifter, som uppkommit i samband med eller på grund av påståenden från tredje part, fordringar, handlingar, tvister, eller krav som hävdas mot någon av dem som ett resultat av eller relaterat till ditt innehåll, din användning av webbplatsen eller tjänsterna eller någon vilseledande försummelse från din sida.

Uppdelning

Alla rättigheter och begränsningar i detta avtal kan utövas och ska vara tillämpliga och bindande endast i den utsträckning de inte strider mot gällande lagar och är avsedda att begränsas i den mån det är nödvändigt så att de inte kommer att göra detta avtal olagligt, ogiltigt eller ej verkställbart. 

Om någon bestämmelse eller del av någon bestämmelse i detta avtal anses vara olaglig, ogiltig eller oförklarlig av en domstol med behörighet är det parternas avsikt att de återstående bestämmelserna eller delar av dessa ska utgöra deras överenskommelse med avseende på föremål för detta, och alla sådana kvarstående bestämmelser eller delar därav ska förbli i full kraft och effekt.

Tvistlösning

Utformningen, tolkningen och genomförandet av detta avtal och eventuella tvister som härrör från det ska regleras av materiella och processuella lagar i Federationen Bosnien och Hercegovina, Bosnien och Hercegovina utan hänsyn till dess regler om konflikter eller val av lag och, i den utsträckning tillämplig, Bosnien och Hercegovinas lagar. 

Den exklusiva behörigheten och platsen för åtgärder i samband med ämnet härom ska vara de statliga och federala domstolarna i Federationen Bosnien och Hercegovina, Bosnien och Hercegovina, och härmed fogar du dig efter domstolarnas personliga jurisdiktion. Du avstår härigenom någon rätt till ett juryns prövning vid något tillfälle som härrör från eller är relaterat till detta avtal. FN:s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor gäller inte i denna överenskommelse.

Uppdrag

Du får inte tilldela, sälja, licensiera i andra hand eller på annat sätt överföra eller delegera någon av dina rättigheter eller skyldigheter härunder helt eller delvis, utan vårt skriftliga samtycke, vilket samtycke ska vara av eget gottfinnande och utan förpliktelse. En sådan uppgift eller överföring kommer vara ogiltig. Vi är fria att tilldela någon tredje parts rättigheter eller förpliktelser helt eller delvis till dem som en del av försäljningen av alla eller väsentligen alla sina tillgångar eller aktier eller som en del av en fusion.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal eller dess policyer relaterade till webbplatsen eller tjänsterna, vilket är effektivt vid publicering av en uppdaterad version av denna överenskommelse på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att uppdatera datum längst ner på denna sida. 

Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

Godkännande av dessa villkor

Du bekräftar att du har läst detta avtal och godkänner alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster accepterar du att vara bunden till denna överenskommelse. Om du inte godkänner villkoren i detta avtal har du inte behörighet att använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående detta avtal kontaktar du oss på [email protected]